Γιατί το growth marketing/hacking είναι σημαντικό για μια επιχείρηση;

Τι είναι growth marketing ή hacking;

Το customer journey του growth marketing/hacking

Πώς κάνουμε growth marketing/hacking για awareness;

Πώς κάνουμε growth marketing/hacking για acquisition;

Πώς κάνουμε growth marketing/hacking για activation;

Πώς κάνουμε growth marketing/hacking για retention;

Πώς κάνουμε growth marketing/hacking για revenue;

Πώς κάνουμε growth marketing/hacking για referrals;

Πώς κάνουμε πειράματα στο growth marketing/hacking;

Τι είναι το one metric that matters (O.M.T.M.);

Η υπηρεσία του growth marketing/hacking

--

--

Learn. Transform. Thrive.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store