Ο πλήρης οδηγός για τις Google remarketing campaigns.

Μάθε τις επιλογές που έχεις για να τρέξεις μια google remarketing καμπάνια και κάνε τη σωστή στόχευση κοινού.

A man in front of a laptop runs a digital advertising campaign.
Google remarketing campaigns

--

--

Learn. Transform. Thrive.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store