Ποια είναι τα metrics του social media marketing;

young people smiling while using mobile and tablets

1. Το organic reach

Τι είναι το organic reach και τι σημαίνει;

Τι είναι το reach rate και πως υπολογίζεται;

Από τι εξαρτάται;

2. Το organic engagement

Τι είναι το organic engagement και τι σημαίνει;

Τι είναι το engagement rate και πως υπολογίζεται;

Ποια engagement metrics είναι πιο σημαντικά όμως;

3. Οι followers των social media accounts

Τι είναι οι followers;

Είναι όμως σημαντικοί οι followers;

Ποια KPIs είναι σημαντικά για τα social networks;

Τι ειναι ένα KPI;

Που βλέπουμε τα αποτελέσματα/metrics;

Ένα έξτρα tip:

--

--

Learn. Transform. Thrive.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store