Τι είναι το live marketing στα social media;

Τι είναι το live marketing;

Γιατί κάνουμε live marketing;

Live marketing με απάντηση στα posts άλλων χρηστών

Live marketing με δημιουργία content

--

--

Learn. Transform. Thrive.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store